Skollokaler Örnsköldsvik


Lämna en kommentar

Ögonblicksbild – tomgångskörning

Tomgångskörning skylt 200220

Kommunens trafikstrateg Neil Johnson med en nyss framtagen trafikskylt, som påminner om tomgångsförbudet som infördes 2017. Kampanjen för att öka efterlevnaden har just smugit igång och inför hösterminen 2020 hoppas vi att kampanjen på allvar ska märkas också i skolorna. Foto från 20 februari 2020.


Lämna en kommentar

Långviksmonskolan

200219 presskonferens

Presskonferens på stadshuset Kronan den 19 februari 2020.

Dagen efter att skolstrukturutredningen om Björna-området behandlats i bildningsnämnden släppte Socialdemokraterna i Örnsköldsvik vad som får betecknas som en riktig politisk bomb: Bygg en ny skola i Långviksmon.

Förslaget går ut på att etablera en ny skolenhet i Långviksmon som den ort som ligger centralt i skolupptagningsområdet. Att istället lägga ner skolan och förskolan i Hemling och skolan i Trehörningsjö. En omstrukturering för att säkerställa en nära skolverksamhet samtidigt som organisationen och lokalerna i området kan effektiviseras och den pedagogiska kompetensen samlas till något färre och större enheter.

Förslaget presenterades vid en presskonferens på onsdag förmiddag på stadshuset Kronan, där också Dan Nordin från FUAB (Företagsutveckling AB) i Långviksmon medverkade. En fotnot i sammanhanget är att Dan Nordin blev Årets bygdebo 2016.

Kommunalråd Per Nylén och bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park beskrev en dialog där FUAB och Dan Nordin spelat en viktig roll för bedömningen av hur skolstrukturutredningen ska gå från faktaunderlag till ett sammanfattande förslag som kan bära landsbygden långsiktigt.

Björna-området förskoleålder 2019

Kartskiss som visar barn i åldern 0 – 5 år i Björna skolupptagningsområde (januari 2020).

I Långviksmon har kommunen aldrig haft egna skollokaler. Däremot finns en omtyckt uteförskola uppe på Berguvsvägen, Skogstrollets förskola, i förhyrda paviljongmoduler sedan början av 2000-talet. Redan då kunde konstateras att Långviksmon är en strategisk placering för skolverksamhet med tanke på barn och elevers boende i Björna-området. Se kartskiss från skolstrukturutredningen till höger.

Per Nylén sammanfattade vid presskonferensen förslaget som att samla en skola mitt på hållet, för en långsiktig lösning.

Det finns detaljplanelagd mark i Långviksmon som tillåter en etablering av skolverksamhet. Vilken typ av skola och hur möjligheterna till etablering är ska inte sägas förrän efter genomförd förstudie, om förslaget skulle gå vidare till beslut. Därtill finns alltför många frågetecken.

Däremot finns det i Björna-utredningen en elevprognos för en F – 6-skola i Långviksmon, med upptagningsområde Hemling, Långviksmon och Trehörningsjö. Enligt prognosen skulle en sådan skolenhet få mellan 40 och 50 elever. Förslaget innehåller också en utökning av förskoleverksamheten i Långviksmon.

Översikt över antal elever vid Långviksmonskolan
F 1 2 3 4 5 6 Summa
2019/20 6 6 4 7 9 6 11 49
2020/21 6 6 6 4 7 9 6 44
2021/22 9 6 6 6 4 7 9 47
2022/23 6 9 6 6 6 4 7 44
2023/24 5 6 9 6 6 6 4 42
2024/25 7 5 6 9 6 6 6 45
2025/26 7 7 5 6 9 6 6 46
2019 års födelsetal rött


Lämna en kommentar

Olycksstatistik 2019

chain-of-survival

Drowning Chain of survival, om förebyggande, livräddning och HLR i samband med drunkning.

2019 blev ett märkvärdigt bra år, både när det gäller drunkningar och beträffande trafikdöda. Något att glädja oss som arbetar för säkerhet – och alla anhöriga som slapp få ett dödsbud.

På båda områdena finns en nollvision formulerad, fast vi vet att vägen dit är lång. 2019 togs dock ett stort kliv framåt.

Vad gäller drunkningsdöden var 2018 ett riktigt svart år för Sverige. Då omkom enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik 136 personer, vilket var det tredje högsta antalet under 2000-talet.

2019 förolyckades ungefär hälften så många, 68 personer. Det är faktiskt det lägsta antalet omkomna under 2000-talet. Den historiska utvecklingen ser ännu bättre ut: På 1960-talet omkom i genomsnitt 340 personer per år. Se diagrammet längre ner.

Januari 2020 fortsätter mot nollvisionen. Under januari 2020 omkom nämligen INGEN person, något som är unikt för Sverige. Inte någon gång sedan SLS började föra statistik över drunkningar har det varit noll döda i januari månad.

Drunkningar historiskt SLS

Antalet årligen drunknande personer sedan 1960-talet. Källa: SLS

Också i trafiken var 2018 ett svart år. 324 personer omkom i trafiken vilket var det värsta året sedan 2009 och innebar ett allvarligt trendbrott. 2019 sjönk antalet till 223 personer, vilket precis som i drunkningsstatistiken blev det bästa året under 2000-talet. Se diagrammet längre ner.

Lärde spekulerar i vad som skiljde mellan de båda åren, förutom att 2018 hade en ovanligt varm sommar. Och oavsett vad snillen som spekulerar kommer fram till visar olyckskurvorna just nu en väldigt trevlig trend.

omkomna-2019-vagtrafik-webb

Antalet årligen trafikdödade sedan 2010. Källa: Transportstyrelsen


Lämna en kommentar

Skärpe och Sörliden

Skärpe P december 2018

Bild från tidigare beskrivning av trafikproblemen vid Skärpe.

I veckan fick vi besked om två nya detaljplaner som berör skolan. En riktigt bra vecka!

Det första beskedet gällde Skärpeskolan, där skolan begärt detaljplaneläggning för att bättra trafiksäkerheten och ge skolan en busshållplats. Vi skrev om behovet i höstas, Trafiken vid Skärpeskolan.

Vi läser ur framställan till kommunstyrelsen:

I en framställan om behovet av trafiklösning för Skärpeskolan daterad den 5 december 2018, och i sitt förtydligande av mark- och detaljplanebehov daterad den 9 oktober 2019 önskar bildningsförvaltningen att en förändring av trafikflödena görs, genom att trafikslagen skiljs åt och att en ny parkeringsyta anläggs i anslutning till skolan. Det bör även tas med i beräkningen den förändring av trafikflöden som blir aktuell vid omstrukturering av skolenheterna och ett eventuellt behov av en ny busshållplats i närheten av skolan.

Intilliggande mark kring skolans fastighet ägs idag av kommunen och är planlagd som naturområde. Bildningsförvaltningen önskar att detaljplanen ändras alternativt att en ny detaljplan antas som möjliggör användning av marken för parkering.

Kroksta 23_1

En bild över tomten vid Skärpeskolan där det utpekade området är markerat. Det ligger mellan Södervägen, Skärpevägen och Hingstvägen.

Det andra beskedet gäller centrum där behovet av en ny förskola är mycket stort och har beskrivits i bildningsförvaltningens lokalresursutredningar ända sedan den första planen 2015.

Nu skrider kommunen till verket. Vi läser ur framställan till kommunstyrelsen:

Del av fastigheten Örnsköldsvik 10:1 är i dagsläget detaljplanerad för bostadsändamål men mark- och exploateringsenheten tillsammans med bland annat bildningsförvaltningen, trafik- och parkenheten och samhällsplanerare på tillväxtavdelningen har gjort bedömningen att en ny plan bör prövas för att kunna tillåta bostäder och förskoleverksamhet. Potentiellt planområde är markerat med rött i bifogad karta. Exakt avgränsning av området görs i planprocessen.

Örnsköldsvik 10_1

Den planerade förskolan ligger i Järvhaga, Örnsköldsvik 10:1. På skissen skymtar Salmostaden i söder och Sörlidenskolan finns i nordväst utanför skissen.

Hur långt tid tar det då från beslut till en färdig detaljplan?

Det beror förstås på vad som framkommer i detaljplanearbetet, men mellan ett och två år tar arbetet eftersom det finns viktiga demokratiaspekter i processen och detaljplanen därför ska remissas både intern och externt. Vidare finns möjlighet att överklaga beslutet, varför detaljplanen ibland dröjer ytterligare något år.

I vilket fall ett välkommet besked till boende och skolverksamheter i Skärpe och till framtida barnfamiljer i centrum.


Lämna en kommentar

Issäkerhetens dag 2020?!

Is200211

Issäkerhetens dag fick för osäkra isförhållanden för att bli av i sedvanligt format.

Det blir ingen Issäkerhetens dag 2020.

Ett besked som först kan låta trist, med tanke på att det finns gott om förväntningar inför dagen. Men när man får höra planerna för vårens issäkerhetsaktiviteter kan man ändå känna sig rätt glad.

 Bakgrunden är förstås det växlande väder som vintern hittills bjudit på. Rena jojo-vädret – vilket märks beträffande den plogade isbanan vid Bäckfjärden.

Den är öppen, nej nu fick den stängas, fast snart kan den öppna om väderprognosen håller, ja nu kunde vi öppna, men snart måste vi stänga.

Is200210

Ett vanligt besked vid Nyängets isbana denna vinter. Foto: KoFs Facebook

När det lokala issäkerhetsrådet hade möte i tisdags beslutades därför för ett annorlunda upplägg 2020.

Med det stora intresse som finns för isvak är stort, både från allmänheten och från skolorna blir våren modell istället följande:

  • Isvak ordnas vid Sommarhemmet, som ska vara tillgänglig under flera veckor, kanske vecka 8 – 12!?
  • Kartskiss för den som undrar var det ligger visas längst ner, tillsammans med en stämningsbild.
  • Värmetält sätts upp vid Sommarhemmets verandaplats
  • Aktiviteter erbjuds allmänheten några söndagar och onsdagskvällar under nämnda veckor
  • Undersöks om IOGT-NTO och OK Nolaskogsarna som äger Sommarhemmet kan tänkas öppna för servering.
  • Bengt Nordström erbjuds att åter verka som instruktör för att introducera dem som vill prova isvak vid utlysta tillfällen.
  • Skolorna erbjuds att använda isvaken i sin utbildning av eleverna. Bokning av tid sker via Eric Bagger.
  • Vinterbadarna (f.n. 140 medlemmar) erbjuds att använda vaken för vinterbad vid återkommande tillfällen under den tid den hålls öppen.
  • Nyheter om isbanan och den kommande isvaken erhålls färska på kultur- och fritidsavdelningens Facebook-sida. Länk här!

Inför 2021 är däremot planerna att utvidga temadagen antingen under sedvanligt namn, Issäkerhetens dag, eller som en mer festiv Isfestival.

Medlemmarna i vårt lokala issäkerhetsråd är representanter för Örnsköldsviks kommun, Storfiskarna, Nolaskogs skoterklubb, Friluftsfrämjandet och Sjöräddningssällskapet.

Beträffande vinterbad i isvak erbjuds också möjlighet vid Friluftscentralen i Själevad.

Kartskiss Bäckfjärden 2020

Kartskiss över Bäckfjärden för den som undrar. Nyänget med start för isbanan utmärkt upptill, Sommarhemmet utmärkt nere till höger.

Is200212

Stämningsbild från Bäckfjärden. Foto:Kultur- och fritidsavdelningens Facebook-grupp.

 


Lämna en kommentar

Spadtag i Gullänget

20200211 spadtag ingress

Länk till artikel om spadtaget på kommunens hemsida, Grundsärskolan samlas vid Änget.

I tvekande februarisol, den 11 februari 2020, var det dags för spadtag vid Ängetskolan, för bygget av en ny träningsskola för kommunens elever. Kommunalråd och rektor invigningstalade och några duktiga spadtag togs av kommunalråd och en elevrepresentant för nuvarande träningsskolan vid Änget, Blå spåret.

Bygget hade strängt taget redan pågått några månader och markarbeten och pålning var genomförda, när den obligatoriska sandhögen tippades inom byggområdet och grindarna för en stund öppnades på vid gavel för skolan och politikerna.

Grundsärskolans rektor Ann-Catrin Brandtlin hälsade elever, personal, förvaltningsledning, fastighetsstrateg, skol- och kommunpolitiker, byggledare och konsulter välkomna till spadtaget. Hon uttryckte sina förhoppningar om de nya, moderna lokaler som verksamheten ska få tillgång till.

20200211 Botniabanan-spaden

Kommunens Botniabanan-spade.

Därefter invigningstalade kommunalråd Per Nylén. Han redogjorde kort för den räcka av byggprojekt som kommunen är inne i för att säkra skolkommunens lokalförsörjning inför framtiden – Ängsmarkens förskola, Anundsjöskolan, Höglidenskolan, Sjölyckans förskola … Och nu då, vid Ängetskolan, ett tämligen unikt bygge: Första gången kommunen bygger nytt för en hel verksamhetsgren inom skolan.

Per konstaterade att invigningen för dagen skedde på gammal sjöbotten, vilket förklarar varför hela bottenplattan pålats innan arbetet med väggar och tak kan ta vid. Denna gång en pålning med stålpålar, som inte bullrar och ger vibrationer på samma sätt som den pålning i betong som gjorde på granntomten, vid Ängsmarkens förskola, för två år sedan.

För närvarande har grundsärskolan i Örnsköldsvik verksamhet vid både Skärpeskolan och Ängetskolan. 2015 togs beslut om att på sikt samla grundsärskolan vid Änget, för att bättre kunna samnyttja resurser och kompetenser inom särskolan, men också möjliggöra ett tätare samarbete med grundskolan. Om tidsplanen håller ska den nya grundsärskolan stå klar i oktober 2021, till en kostnad av 41,5 miljoner kronor. Läs mer om Ängetskolans utbyggnad!

Därefter greppade Per den medhavda Botniabanan-spaden, som kommunen införskaffade i samband med bygget av Botniabanan. Tillsammans med Johan Ström från Hjortron (åk 1 – 3) vid Änget tog han de symboliska första spadtagen för bygget, till en fanfar av Ängetskolans brasskvintett, för dagen bestående av trion Ängeteleverna Victor Hellgren och Kasper Gutgesell och musikläraren Simon Fransman.

Därefter startade den tunga byggtrafiken åter och byggområdet blev åter förbjudet område för skolan, fram till 2021. Sex år efter bildningsnämndens beslut ska grundsärskolan samlas vid Änget.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs också HCL – ljuset som härmar solens gång.